Allmänna villkor

Senast uppdaterad 13 april 2022

1. INLEDNING

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla tjänster som Justic AB (org.nr 559290-6845) (”Justic”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller våra användare (”du” eller ”dig”).

Genom att använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte använda Tjänsten.

Justic tillhandahåller inte juridisk rådgivning utan är endast en teknisk tjänsteförmedlare. Justic bär inte något ansvar för den juridiska rådgivning (eller kvaliteten därav) som ges inom ramen för ett möte som bokas via Tjänsten ”Första Hjälpen”.

2. DEFINITIONER

Personuppgiftspolicy” avser vår personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Tjänsten” avser de tjänster som beskrivs under avsnittet ”Tjänsten” nedan och som tillgängliggörs via Webbplatsen, tillsammans med tillhörande produkter, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

Webbplatsen” avser vår hemsida justic.se.

3. VÅR TJÄNST, TILLGÄNGLIGHET M.M.

Genom Webbplatsen tillhandahåller vi en digital plattform som tillgängliggör juridisk information och vägledning. Vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning genom Tjänsten. Mer information om Tjänsten finns på Webbplatsen.

Vi kommer göra våra bästa ansträngningar för att se till att Webbplatsen är möjlig att använda. Vår målsättning är att du ska kunna boka in ett möte med en jurist under hela dygnet. Webbplatsen kan dock på grund av tekniska problem eller på grund av planerat, och på Webbplatsen aviserat, underhåll vid tillfällen inte vara tillgänglig.

Tidpunkterna för när du har möjlighet att träffa en jurist genom Tjänsten framgår av vid var tid gällande information på Webbplatsen.

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Tjänsten begränsad till vissa juridiska områden, som vid var tid anges på Webbplatsen.

Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Webbplatsen. Din beställning har bekräftats när vi skickat en bekräftelse via e-post. När en bekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss.

Justic har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Villkor.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Vi erbjuder Tjänsten till privatpersoner. För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och är i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren. Du intygar härmed att du har behörighet att ingå dessa Villkor och att använda Tjänsten. Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan oss kopplat till Tjänsten. Du är alltid ansvarig för all användning av Tjänsten enligt dessa Villkor.

Du måste alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter när du använder Tjänsten. Du får inte använda Tjänsten på något sätt som strider mot våra, eller tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Därutöver samtycker du till att inte: i) missbruka, förtala eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter; ii) bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss och/eller Webbplatsen på något sätt; och iii) övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av användare eller vidta andra åtgärder p.g.a. användares avtalsbrott eller för att skydda Tjänstens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har vi dessutom rätt att säga upp vårt avtal med dig enligt nedan.

5. PRISER, BETALNING, AVBOKNING

Användning av Tjänsten är kostnadsfri, om inte annat anges. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. De ändrade priserna börjar gälla dagen efter det datum då priserna ändrades. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. 

Användare kan avbeställa/ångra inbokat telefonsamtal eller videomöte genom Tjänsten Första Hjälpen kostnadsfritt.

Vi och våra samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till användare ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att tillhandahålla din e-post till Justic godkänner du att vi och våra samarbetspartners riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till oss. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än Justic. Användaren uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor.

6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Villkoren för Tjänsten gäller under tiden du använder Tjänsten.

Du kan säga upp Tjänsten när som helst genom att kontakta support@justic.se. Vid avtalstidens slut kommer vi radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig om du: i) överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss; eller ii) använder Webbplatsen eller Tjänsten på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person.

7. VÅRT ANSVAR
7.1 Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal (om tillämpligt). Vi är inte ansvariga om du använder Tjänsten under en testperiod eller på annat sätt kostnadsfritt.

7.2 Force majeure

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet.

8. UTOMSTÅENDE RÅDGIVARE

Första Hjälpen: Justic är ingen advokatbyrå eller juristtjänst och vi tillhandahåller inte juridisk rådgivning. Vi granskar inte de val du gör i plattformen och ansvarar inte för slutresultatet eller de värderingar du gör när du använder Tjänsten. Vi bär inte något ansvar för den juridiska rådgivning (eller kvaliteten därav) som ges av utomstående advokater och jurister inom ramen för ett möte som bokas via Tjänsten ”Första Hjälpen”. Ditt användande av Tjänsten skapar inte ett klient-advokatförhållande mellan dig och oss. När du får juridisk rådgivning hos en advokat eller jurist genom Tjänsten ”Första Hjälpen” gäller deras villkor för den rådgivning som du får av/via dem.

Juridikdoulan: Justic tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Vi granskar inte de val du gör i plattformen och ansvarar inte för slutresultatet eller de värderingar du gör när du använder Tjänsten ”Juridikdoulan”. Vi bär inte något ansvar för den rådgivning (eller kvaliteten därav) som ges av utomstående barnmorskor inom ramen för ett möte som bokas via Tjänsten ”Juridikdoulan”. När du får rådgivning hos en barnmorska genom Tjänsten ”Juridikdoulan” gäller deras villkor för den rådgivning som du får av/via dem.

Juridiska dokument genom Familjens Jurist: Vi samarbetar med Familjens Jurist avseende Tjänsterna ”Samboavtal online”, ”Testamente online”, ”Äktenskapsförord online” och ”Framtidsfullmakt online” (här gemensamt benämnt ”Juridiska dokument”). Juridiska dokumenten tillhandahålls genom Familjens Jurists digitala tjänster. Vi bär inte något ansvar för Familjens Jurists digitala tjänster, de Juridiska Dokumenten eller den rådgivning (eller kvaliteten därav) som tillhandahålls av Familjens Jurist. När du använder Familjens Jurists digitala tjänster för att skriva Juridiska Dokument eller får rådgivning av en jurist hos Familjens Jurist gäller deras villkor för de Juridiska Dokumenten och den rådgivning som du får av/via dem.

9. UTVECKLING OCH ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra omfattning och funktion av Tjänsten samt Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och som påverkar dig. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Webbplatsen. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om alla ändringar av Villkoren. Ändringar av Villkoren träder i kraft den första arbetsdagen som följer dagen för publicering. Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten eller Webbplatsen omfattas av Villkoren.

10. PERSONUPPGIFTER

Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy. I policyn finns även instruktioner om dina rättigheter och hur dessa kan utövas.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter (inklusive varumärken och loggor) som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i Tjänsten och Webbplatsen (inklusive illustrationer, ikoner, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte kopieras, ändras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Justic ger dig en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Webbplatsen och Tjänsten för syftet att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsten till dig. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

12. SEKRETESS

Vi skyddar den information som du lämnar till oss på lämpligt
sätt och i enlighet med tillämpliga förhållningsregler. Genom att använda Tjänsten ”Första Hjälpen” samtycker du till att vi lämnar ut din information till utomstående rådgivare för att de ska kunna lämna råd till dig.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

14. BOLAGSINFORMATION

Justic AB är registrerat i Sverige.

Organisationsnummer: 559290-6845

Bolaget innehar F-skattsedel och är momsregistrerat.