Juridikdoulan

Juridikdoulan är ett digitalt självservice-verktyg där kvinnor med förlossningsskador enkelt och snabbt får stöd och guidning med att söka ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Hur funkar det?

Läs dina journaler

– och om du vill, boka ett möte med en barnmorska för att gå igenom dem (599 kr/timme)

Starta vår onlinetjänst

Få enkel och kostnadsfri digital guidning med att upprätta en skadeanmälan

Skicka in!

Kontrollera dina uppgifter, underteckna och skicka in skadeanmälan

Om Löf:s försäkring

Om du drabbas av en förlossningsskada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Ansökan om ersättning görs till Landstingens Ömsesidiga Försäkring (Löf). På Löf:s hemsida kan du läsa mer om försäkringen, vad den omfattar och hur ersättningen beräknas. Notera att det finns preskriptionstider att förhålla sig till, dvs. vissa skador som ligger för långt tillbaka i tiden kan inte ersättas. 

Innan du påbörjar din skadeanmälan – läs dina vårdjournaler noga

Kolla att det som står i dina journaler stämmer. Har någon information missats? Eller anser du att dina journaler inte stämmer med din upplevelse av förloppet? Kontakta i så fall kliniken där du födde och begär att få göra ett tillägg.  Journalerna har stor betydelse vid Löf:s bedömning av huruvida ersättning ska utgå, och det är därför viktigt att uppgifterna däri stämmer och att det inte saknas viktig information som styrker din skada.

Hur Juridikdoulan kan hjälpa dig

Det finns två sätt att anmäla en skada till Löf, antingen digitalt via Löf:s hemsida eller genom att skicka in en skadeanmälningsblankett per post. Många kvinnor känner tyvärr inte till möjligheten att ansöka om ersättning för förlossningsskador, eller upplever det svårt att sätta ord på sina skador och besvär i sin anmälan. Tillsammans med erfarna barnmorskor och jurister har vi därför byggt Juridikdoulan för att både uppmärksamma och underlätta detta förfarande. Förutom att vi vill stötta kvinnor att utkräva ersättning som de kan ha rätt till, är vår förhoppning att fler förlossningsskador ska hamna i statistiken så att ökade resurser ges till kvinnors hälsa och vårdkedjan.

Är du osäker kring något i din vårdjournal och vill gå igenom den med en oberoende expert?

Boka ett digitalt möte med en erfaren barnmorska som går igenom dina journaler tillsammans med dig. Vi samarbetar med legitimerade barnmorskor över hela landet. Samtalet kostar 599 kr.

Vanliga frågor och svar

Vad är Löf och var hittar jag deras villkor?

Om du drabbas av en förlossningsskada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Ansökan om ersättning görs till Landstingens Ömsesidiga Försäkring (Löf). På Löf:s hemsida kan du läsa mer om försäkringen, vad den omfattar och hur ersättningen beräknas. Notera att det finns preskriptionstider att förhålla sig till, dvs. vissa skador som ligger för långt tillbaka i tiden kan inte ersättas. 

Varför ska jag använda Juridikdoulan när jag kan göra en digital anmälan på Löf:s hemsida?

Att fylla i en skadeanmälan genom Juridikdoulan är, precis som hos Löf, kostnadsfritt. I Jurdikdoulan har vi dock förenklat processen genom att du får guidning och textförslag, exempelvis beskrivningar av skador och besvär, så att du enklare och snabbare ska kunna färdigställa din skadeanmälan samt förhoppningsvis undvika att missa att ange viktig information.

Genom att ta del av Juridikdoulans premiuminnehåll kan du gå igenom dina journaler med en oberoende barnmorska och få en objektiv syn på vårdförloppet. Genomgången kan innebära att ni identifierar att information saknas eller inte stämmer med din upplevelse av förloppet, eller att något borde ha gjorts annorlunda. Denna typ av genomgång, som i sin tur kan leda till en uppdatering av vårdjournalen, kan ha betydelse för Löf:s bedömning och möjligheten att få ekonomisk ersättning för dina förlossningsskador.

Notera att denna tjänst endast är ett hjälpmedel för att upprätta en skadeanmälan till Löf. Vi kan inte garantera att ersättning kommer utgå.

Varför är det viktigt att läsa sin journal?

Vårdjournalen har stor betydelse vid Löf:s bedömning av huruvida ersättning ska utgå, och det är därför viktigt att du läser din vårdjournal noggrant och säkerställer att uppgifterna däri stämmer med din upplevelse och att det inte saknas viktig information som styrker din skada. Om informationen inte stämmer eller det saknas viktig information bör du göra tillägg i vårdjournalen.

Hur gör man tillägg i sin vårdjournal?

Du ska i första hand vända dig till den aktuella vårdgivaren och begära att dina tillägg noteras i vårdjournalen. Tillägg ska i regel godkännas av verksamhetschefen. Om vårdgivaren inte vill notera tilläggen eller handläggningsprocessen tar lång tid kan du skicka ett klagomål till patientnämnden i relevant län.

Varför kan det vara bra att gå igenom journalen med en oberoende barnmorska?

Genom att gå igenom din vårdjournal med en oberoende barnmorska kan du få en objektiv syn på vårdförloppet. Genomgången kan innebära att ni identifierar att någon information saknas eller att något kunde ha gjorts annorlunda. Denna typ av genomgång, som i sin tur kan leda till en uppdatering av vårdjournalen, kan ha betydelse för Löf:s bedömning och möjligheten att få ekonomisk ersättning för förlossningsskador.

Notera att denna tjänst endast är ett hjälpmedel för att upprätta en skadeanmälan till Löf. Vi kan inte garantera att genomgången av vårdjournalen med en barnmorska kommer resultera i en uppdatering av vårdjournalen, eller att  ersättning kommer att utgå från Löf.

Vad kan barnmorskan hjälpa dig med?

Vi samarbetar med digitala vårdrådgivaren numa. Deras barnmorskor gör en journalgenomgång tillsammans med dig, där du berättar om din förlossningsupplevelse och ni följs åt tillsammans i din journal. Barnmorskan förklarar ord, termer och begrepp och kan hjälpa dig att sätta ord på din upplevelse och på dina besvär efter förlossningen. Behöver du hjälp att formulera dig i text när det gäller dina besvär så kan barnmorskan hjälpa dig. Det kan du sedan ta med dig om du väljer att göra en anmälan till LÖF exempelvis.

Vad behöver jag ha för information med mig till mötet med barnmorskan?

Inför besöket måste du ha tillgång till din journal. Tips är att få journalutskrift från förlossningskliniken där du fött barn.

Observera att barnmorskans specialistområde bland annat är graviditet, förlossning och tiden efter. Barnmorskorna är inte jurister och kan inte ge rådgivning kring juridiska frågor. De kan heller inte avgöra om en vårdgivare har gjort rätt eller fel eller hjälpa dig att fylla i skadeansökan till LÖF. Barnmorskorna kan däremot vara ett bollplank när det gäller att beskriva dina besvär.

Måste jag posta blanketten som jag fyller i genom Juridikdoulan, eller kan jag skicka in den digitalt?

Juridikdoulan är endast ett hjälpmedel för att upprätta en skadeanmälan. Tjänsten sänder inte automatiskt in din skadeanmälan till Löf. Det finns två sätt att färdigställa anmälan, du kan välja mellan att:

i) ladda ner, skriv ut, underteckna och posta blanketten (portot betalas av dig) till Löf, eller

ii) göra en digital skadeanmälan via Löf:s hemsida (BankID krävs) och kopiera över informationen från den förifyllda blanketten (i dagsläget går det tyvärr inte att ladda upp blanketten som du fått hjälp att fylla i genom Juridikdoulan).

Kan jag göra något mer förutom att ansöka om ersättning hos Löf för min förlossningsskada?

Ja, du kan också vända dig till Patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Till patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör din förlossningsskada. Här kan du läsa mer om Patientnämndens verksamhet.

Du kan också anmäla klagomål på hälso- och sjukvård till IVO. IVO utreder bl.a. anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär eller ett väsentligt ökat vårdbehov. Det är patientsäkerhetslagen som styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat. På IVO:s hemsida kan du läsa mer om vad som gäller och hur du går tillväga för att anmäla ett klagomål.

Om du har en försäkring kan du även kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har möjlighet att göra en skadeanmälan.

Hur hanteras min persondata?

När du fyller i en skadeanmälan via Juridikdoulan (som är baserad på Löf:s blankett för skadeanmälan) behöver du lämna person- och hälsorelaterade uppgifter. Justic sparar inte dessa person- och hälsouppgifter.

Löf kommer dock använda dina personuppgifter som du lämnat på blanketten för att kunna hantera din anmälan och kommunicera med dig. Läs mer på Löf:s hemsida om hur dina uppgifter behandlas.

Om du bokar ett digitalt samtal med en barnmorska via Juridikdoulan behöver vi använda dina personuppgifter som du lämnat i kontaktformuläret för att kunna kommunicera med dig. Du kan läsa mer i vår Personuppgiftspolicy om hur dina uppgifter behandlas. Justic sparar ingen hälsodata.

Kan jag ge feedback till Justic om Juridikdoulan?

Ge oss gärna feedback genom att maila hello@justic.se och ange “Juridikdoulan” i ämnesraden. Vi besvarar ditt mail så snart vi kan.

Glöm inte att du också kan använda Justic för att få hjälp med andra typer av vardagsjuridiska problem (t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt). I vår digitala juristmottagning Första Hjälpen kan du boka ett kostnadsfritt samtal med en etablerad jurist.