Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 2 juni 2021

1. ALLMÄNT

Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder Justic. För att göra detta behöver vi förstå våra användares vanor så att vi kan leverera en enastående och personlig tjänst. Vi kommer dock alltid göra detta med respekt för din integritet och skydd av dina Personuppgifter.

Justic är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som vi beskriver i denna Policy. Här kan du också läsa om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår webbplats (justic.se).

2. Definitioner

Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

Funktioner” avser när du användaer Tjänsten, besöker vår webbplats (justic.se) eller kommunicerar med oss.

Justic”, ”vi”, ”oss”, ”vår” avser Justic AB org.nr 559290-6845.

Gällande rätt” avser lagstiftningen som är tillämplig vid behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, och praxis och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

Personuppgifter” är all slags information som går att koppla till en identifierbar levande person.

Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner och gällande lagstiftning.

Policyn” avser denna Personuppgiftspolicy.

Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

Tjänsten” betyder tjänsterna som finns på vår webbplats (justic.se).

3. RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Här informerar vi om varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet och vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen.

Avtal – Behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss och den Registrerade eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Intresseavvägning – Justic får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse – Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

Samtycke – Justic behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

4. Hur länge VI sparar dina Personuppgifter

Vi sparar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning. I listan nedan anger vi (i den utsträckning det är möjligt) den period Personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa perioden.

5. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OCH BehandlAR
  1. Behandling och ändamålet med behandlingen: Registrera användare för att möjliggöra för kunden att få tillgång till Tjänsten. Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer. Källa: Direkt från den Registrerade. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att tillhandahålla Tjänsten enligt avtalet med kunden. Period för lagring: Tills den Registrerade avregistrerar sig för utskick via e-post.
  2. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Kommunikation med användare (inklusive kundsupport) samt tillhandahålla information om Tjänsten. Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer. Källa: Direkt från den Registrerade. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att tillhandahålla Tjänsten enligt avtalet med användaren samt öka och bibehålla kundnöjdheten. Period för lagring: Tills den Registrerade avregistrerar sig för utskick via e-post.
  3. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Marknadsföring med syfte att väcka och bibehålla potentiella användares intresse för Tjänsten. Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer. Källa: Direkt från det Registrerade och sourcing från allmänt tillgängliga källor. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att öka försäljningen och bedriva vår verksamhet. Period för lagring: Två år eller tills den Registrerade avregistrerar sig för utskick via e-post.
  4. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Marknadsföring med syfte att behålla befintliga användare. Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer. Källa: Direkt från den Registrerade. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att skapa en långsiktig kundrelation där vi tillhandahåller värde för användaren över tid. Period för lagring: Tills den Registrerade avregistrerar sig för utskick via e-post.
  5. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Insamling av kontaktuppgifter till potentiella kunder. Personuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer. Källa: Sourcing från allmänt tillgängliga källor samt från tredje part. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att att öka försäljningen och bedriva vår verksamhet. Period för lagring: Fyra månader.
  6. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Spara information om de Registrerade som har avregistrerat sig från informationsutskick för att undvika att skicka liknande oönskade e-postutskick. Personuppgifter: E-postadress. Källa: Direkt från den Registrerade. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att följa Gällande rätt och möta den Registrerades önskan. Period för lagring: Två år.
  7. Behandling och ändamålet med Behandlingen: Sammanställa statistik och analyser för att kunna förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Personuppgifter: E-postadress, IP-adress, webbläsare. Källa: Genererade internt. Rättslig grund: Det berättigade intresset av att förbättra och utveckla Tjänsten. Period för lagring: 14 dagar.
6. Dina rättigheter OCH VAL

Du kan närsomhelst vända dig till oss för att:

i) begära tillgång till och få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig (vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna);

ii) be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig;

iii) begära att dina Personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för (om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet, därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt);

iv) invända mot behandling av personuppgifter;

v) be oss begränsa vår Behandling av dina uppgifter;

vi) begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter (du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format);

vii) återkalla ett samtycke du lämnat till oss (observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett).

7. Överföring av Personuppgifter

För att driva vår verksamhet kan vi behöva ta hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden.

I de fall där våra Personuppgiftsbiträden överför Personuppgifterna till ett land utanför EU/EES har vi säkerställt att Behandlingen är laglig enligt gällande rätt genom att något av följande krav är uppfyllda: i) det finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå; ii) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; eller iii) andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller gällande rätt.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra Personuppgiftsbiträden. Sådan avtal reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

8. Våra Personuppgiftsbiträden
  • Personuppgiftsbiträde: Google (Google Workspace/GSuite) Personuppgifter som behandlas: E-postadress, namn, telefonnummer samt övrig information som uppkommer genom kommunikation. Instruktioner: Vi använder Google Workspace/GSuite som e-postleverantör och för kalenderbokningar.
  • Personuppgiftsbiträde: Loopia Personuppgifter som behandlas: E-postadress, namn, telefonnummer. Instruktioner: Loopia är en molninfrastrukturleverantör som vi använder för hantering och lagring av vår plattformsinformation.
  • Personuppgiftsbiträde: MailChimp Personuppgifter som behandlas: E-postadress, namn. Instruktioner: MailChimp är ett verktyg som vi använder för att skicka nyhetsbrev och i övrigt kommunicera med våra användare.
9. Överföring av Personuppgifter till annan Personuppgiftsansvarig

När du använder Tjänsten “Första Hjälpen” hänvisas du till en utomstående jurist eller advokat. För att effektivisera processen avseende Know Your Customer (KYC) och intressekonflikter kan vi komma att samla in personuppgifter på uppdrag av våra samarbetspartners. För mer information om vad detta innebär, se den aktuella juristens/advokatens personuppgiftspolicy.

10. Säkerhet

Justic har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

11. Cookies

Justic använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy.

12. KLAGOMÅL

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, så har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på https://www.imy.se/. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se.

13. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

14. Kontakt

Hör av dig till oss på support@justic.se om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.