Vad är våld i nära relationer?

Med våld i nära relationer menas att du som utsätts för våld har en nära relation och ofta starka känslomässiga band till den som använder våld. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Den som utövar våldet kan till exempel vara en partner, en förälder, ett vuxet barn, en anhörig med omvårdnadsansvar eller en annan närstående. Den vanligaste typen av våld i nära relation är inom en heterosexuell relation där en man utövar våld mot en tidigare eller nuvarande kvinnlig partner. 

I nära relationer mellan människor är våldet ofta ett mönster av flera olika handlingar. Det kan vara allt från ord som sägs till mycket grova brott. Våldet eller hoten används ofta som ett sätt för personen som använder våld att kontrollera dig och hindra dig från att bestämma över dig själv. Du kan vara utsatt för flera olika former av våld samtidigt.

Våld i en nära relation innebär att den som utsätter dig ofta känner dig väl. Det kan innebära att personen vet vad som kommer att vara extra sårande, kränkande eller skrämmande just för dig.

Den som använder våld kan växla mellan att vara snäll och omtänksam och att vara kritisk och kontrollerande. Relationen innebär också att du kan ha många olika känslor samtidigt för den som utsätter dig.

Det finns många olika typer av av våld. Här berättar vi om några vanliga former av våld

Fysiskt våld

Att knuffa, sparka, slå, ta strypgrepp, hålla fast eller att slå eller skada med saker eller vapen. Det finns också passivt fysiskt våld som kan vara att till exempel inte låta någon sova.

Notera att det finns preskriptionstider att förhålla sig till, dvs. vissa skador som ligger för långt tillbaka i tiden kan inte ersättas. På Löf:s hemsida kan du läsa mer om gällande preskriptionsregler.

Notera också att denna tjänst endast är ett hjälpmedel för att upprätta en skadeanmälan till Löf. Vi kan inte garantera att genomgången av vårdjournalen med en barnmorska kommer resultera i en uppdatering av vårdjournalen, eller att  ersättning kommer att utgå från Löf.

Psykiskt våld

Att använda ord som kränker, hot, tvång, trakasserier och utpressning. Psykiskt våld är också kontroll, social isolering och indirekta hot om till exempel självmord eller hot om att skada någon annan.

Sexuellt våld

Att tvinga någon som inte vill att vara med i, göra eller titta på sexuella handlingar. Det kan till exempel handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring, våldtäkt, men också tjatsex och ofrivilligt försoningssex.

Latent våld

Att leva med en ständig rädsla eller oro för våld. Våldet kan vara ilska eller aggressivitet som visar sig i förövarens kroppshållning och kroppsuttryck, som upplevs som hot

Försummelse

Att inte få den hjälp med mat, medicin eller hygien som man behöver. Den utsatta kan förvägras hjälp till exempel med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin

Materiellt våld

Att en person slår sönder saker i hemmet, eller förstör eller tvingar en person att själv förstöra betydelsefulla saker. Våld mot husdjur räknas också som materiellt våld.

Ekonomiskt våld

Att ta kontroll över hur någon annan använder pengar eller att inte låta personen ha egna pengar, tvinga någon att ta lån, att kontrollera ekonomin och det som ägs tillsammans för att öka isoleringen, utsattheten och göra personen ekonomiskt beroende.

Digitalt våld

Att övervaka sociala medier, sprida privata/sexu­ella bilder, ladda ner applikation på mobilen som gör att hen har koll på vart den utsatta befinner sig och skicka hotfulla meddelanden

Hedersrelaterat våld och förtryck

Att utöva fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och ett kontrollerande beteende för att be­vara eller återställa en släkts eller en familjs sociala anseende (heder). Denna heder är främst avhängig kvinnors kyska beteende, där sex innan äktenskapet är absolut förbjudet. Våldet sanktioneras kollektivt och ut­övas ofta av fler än en person. Specifika våldsuttryck för hedersrelaterat våld är könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Vem drabbas av våld

Våldet kan drabba alla och är mycket vanligare än de allra flesta tror. Vem som helst kan hamna i en relation där det förekommer våld, och det syns inte alltid på utsidan. Det förekommer i alla åldersgrupper, samhällsklasser, religioner och kulturer. Det erkänns i dag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. 

Det är alltid den som använder våld som är ansvarig och det är aldrig ditt fel om du utsätts. Alla människor har rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck och att få hjälp och stöd.