Vad säger lagen?

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer aktualiserar flera olika avsnitt i svensk lagstiftning. I brottsbalken finns bestämmelser om brott och straff. Våld i nära relationer, sexuellt våld och hedersrelaterat våld är alla brottsliga handlingar som regleras i kapitel 2, 4 och 6 i brottsbalken.

Misshandel

Misshandel är ett brott enligt 3 kap. 5-6 §§ brottsbalken. Misshandel innebär att någon avsiktligt tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Som misshandel räknas också att försätta någon i vanmakt eller liknande tillstånd. Misshandelsbrottet har olika nivåer; ringa misshandel, misshandel av normalgrad, grov misshandel och misshandel synnerligen grovt brott. 

Den som döms för:

Ringa misshandel kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader

Misshandel av normalgraden kan dömas till fängelse i upp till 2 år.

Grov misshandel kan dömas till fängelse i lägst 1 år och högst 6 år. 

Misshandel synnerligen grovt brott kan dömas till fängelse i lägst 4 år och max 10 år.

Fridkränkningsbrott

Fridskränkningsbrotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är brott i svensk lag enligt 4 kap. 4 a § brottsbalken

Grov fridskränkning omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning och riktas mot en närstående eller tidigare närstående person.

För grov kvinnofridskränkning gäller att brotten begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden. 

Eftersom fridskränknings­brotten omfattar flera brott och kan bestå av flera olika brottstyper, såsom misshandel, olaga hot och hemfridsbrott som sammantaget ingår i en upprepad kränkning, är utvecklingen av de anmälda brotten om grov fridskränkning och grov kvinnofrids­kränkning beroende av polisens och åklagarnas hantering av dessa brott. Den som döms för grov fridskränkning kan dömas till fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Olaga förföljelse

Olaga förföljelse är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap. 4 b § brottsbalken.

Med olaga förföljelse menas att en gärningsperson begår upprepade brottsliga handlingar mot en och samma person. De brottsliga handlingarna måste bestå av något eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt ofredande,skadegörelse eller försök till skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Vart och ett av brotten ska vara en del i en upprepad kränkning av den utsattas integritet.

Olaga förföljelse kallas ofta för stalkning.

Den som döms för olaga förföljelse kan dömas till fängelse i högst fyra år.

Äktenskapstvång

Brottet Äktenskapstvång är ett brott enligt  4 kap. 4 c § brottsbalken

Äktenskapstvång innebär att en person förmår en annan person att ingå äktenskap, eller äktenskapsliknande förbindelse, mot sin vilja om det sker genom olaga tvång, till exempel genom våld eller hot.

Det är också brottsligt att förmå en annan person att ingå äktenskap om den utnyttjade är i beroendeställning, har en intellektuell funktionsnedsättning eller är sjuk. En beroendeställning kan exempelvis vara ett barn som är beroende av sin vårdnadshavare.

Som äktenskapstvång räknas också, förutom äktenskap, även att tvinga någon att mot sin vilja ingå i äktenskapsliknande förbindelse, som i praktiken kan upplevas som lika bindande som ett rättsligt äktenskap.

Den som döms för äktenskapstvång kan dömas till fängelse i högst fyra år. 

Olaga hot

Olaga hot är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap 5 § brottsbalken. 

Det är ett brott som innebär att någon uppträder hotfullt så att den hotade personen fruktar för sitt eget eller någon annans liv eller säkerhet.

Den som döms för olaga hot kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet bedöms som grovt kan dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Våldtäkt

Våldtäkt är ett brott i svensk rätt enligt 6 kap 1 § brottsbalken. 

Våldtäkt innebär att man genomför ett samlag eller annan jämförbar handling med någon som inte frivilligt går med på detta. I vissa situationer kan sex aldrig vara frivilligt. Det gäller om deltagandet är en följd av våld eller hot, offret befinner sig i en utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla eller liknande, eller gärningspersonen allvarligt missbrukar att offret står i beroendeställning till gärningspersonen.

Den som döms för våldtäkt kan dömas till fängelse i lägst två år och högst sex år. Straffet för mindre grov våldtäkt är fängelse i högst fyra år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem år och högst tio år.

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott  är ett brott i svensk rätt enligt 4 kap. 3 § brottsbalken och gör det straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Även försök till sådana brott omfattas. Barnet ska vara närstående eller ha varit närstående till både gärningspersonen och offret för grundbrottet.

För straffansvar krävs att det brott som barnet har bevittnat är styrkt. Det finns därför ett mycket nära samband mellan grundbrottet och bevittnandebrottet. Utgångspunkten ska vara att de två brotten prövas i samma rättegång.

Barnfridsbrottet kan ingå i brottet grov fridskränkning.

Barnet blir målsägande och har rätt att yrka skadestånd.