Uppslagsdel

Allmänt åtal

Åtal som väcks av en åklagare för ”det allmännas”, dvs. samhällets, räkning. Den största delen av alla brott är brott som hör under allmänt åtal, vilket betyder att polisen kan undersöka dem och åklagaren kan väcka åtal, även om målsägaren inte yrkar på straff.

Skadestånd

Den som orsakar en skada på någon annans person eller egendom ska som huvudregel ersätta denna skada, det vill säga fortsätta denna person i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade skett. Skadeståndet har alltså främst ett reparativt syfte. Man skiljer mellan olika kategorier av skador (personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada). Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen

Brottsskadeersättning

I vissa fall kan du få ersättning från staten om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har en försäkring som ger dig full ersättning. Denna ersättning kallas för brottsskadeersättning. Du kan också ha rätt till brottsskadeersättning om gärningspersonen är okänd.

Förstärkt besittningsskydd för brottsutsatta hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Regeringen har förstärkt besittningsskyddet till bostaden när en enskild utsatts för brott av en närstående. När en hyresgäst riskerar att förlora hyresrätten på grund av att han eller hon åsidosatt sina förpliktelser ska det särskilt beaktas om åsidosättandet har sin grund i att hyresgästen eller någon i hushållet utsatts för ett brott av en närstående. Detsamma ska gälla när en bostadsrättshavare riskerar att förlora nyttjanderätten till en lägenhet.

Rättshjälp

Det kan finnas en rätt till rättshjälp för den som saknar försäkring med rättsskydd. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av kostnaden för juridiskt biträde. Det är Rättshjälpsmyndigheten som beslutar om detta.

Särskild företrädare för barn

Då en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i rättegången.

Underrättelser till målsäganden från Kriminalvården

Den som har blivit utsatt för ett brott mot liv, hälsa, frihet eller frid ska tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad, bl.a. när gärningspersonen får permission, inte kommer tillbaka från en permission eller andra vistelser utanför anstalten och om den intagne rymmer eller friges. Underrättelse om frigivning ska lämnas i lämplig tid före frigivningen.

Vittnesstöd

Vittnesstödjare finns på de flesta domstolar och kan hjälpa ett vittne när han/hon kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång. Vittnesstöden bär en bricka med texten ”Vittnesstöd” och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte. Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska, men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till.