Skydd för hotade personer

Kontaktförbud

Kontaktförbud innebär att en person förbjuds att kontakta, besöka eller följa efter dig. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns en klar och konkret risk för att en viss person kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig.

Ansöka om kontaktförbud

Vill du ansöka om ett kontaktförbud ska du ringa till polisen på telefonnummer 114 14, eller till åklagarmyndigheten. De kan även svara på frågor. Det är en åklagare eller en domstol som beslutar om kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan tas upp även om du inte uttryckligen begärt det.

Du säga till polisen att du vill få ett kontaktförbud redan vid det första polisförhöret. Polisen kan då hjälpa dig med att kontakta åklagaren.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt

Utredningar om kontaktförbud leds av åklagare och ska bedrivas skyndsamt.  Utredningen ska ge underlag för åklagarens risk-och proportionalitetsbedömningen. Några av de frågor som åklagaren ska ta hänsyn till vid riskbedömningen är om förbudspersonen tidigare lagförts för brott mot den person som förbudet ska skydda, om det finns tidigare brott mot någon annan och om det pågår en brottsutredning mot förbudspersonen. 

Om man inte är nöjd med ett åklagarbeslut om kontaktförbud kan man begära att tingsrätten prövar frågan. Möjligheten att få en domstolsprövning gäller både beslut om att utfärda förbud och om att inte utfärda förbud. Båda parter har möjlighet att begära tingsrättens prövning.

Olika sorters kontakt förbud

Det finns fyra olika typer av kontaktförbud som åklagare kan besluta om

Ordinärt kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte besöka, kontakta eller följa efter dig.

Utvidgat kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte besöka eller vara i närheten av din bostad, din arbetsplats eller andra ställen där du brukar vara. Om ett tidigare meddelat kontaktförbud har överträtts ska ett utvidgat kontaktförbud förenas med villkor om elektronisk övervakning. Elektronisk övervakning innebär att personen förbudet gäller får bära en fotboja som larmar om han eller hon överträder förbudsområdet eller inte sköter sin utrustning.

Särskilt utvidgat kontaktförbud

Den person förbudet gäller får inte vistas i ett större område runt din bostad, arbetsplats eller andra ställen där du brukar vara.

För att kunna få denna typ av kontaktförbud krävs att den som ansöker sedan tidigare har ett utvidgat kontaktförbud som överträtts. Särskilt utvidgat kontaktförbud ska förenas med villkor om elektronisk övervakning.

Kontaktförbud i gemensam bostad

Den person förbudet gäller får inte vara i en bostad som är gemensam med dig.

Du kan ansöka om kontaktförbud i gemensam bostad om det finns en risk att den du bor tillsammans med kommer att begå brott mot dig, till exempel hot eller misshandel. Det innebär att han eller hon inte får vara i er gemensamma bostad.

Ett kontaktförbud ska gälla för viss tid och kan förlängas med högst ett år i taget.

Hur länge gäller ett kontaktförbud?

Kontaktförbud för den gemensamma bostaden får meddelas med högst två månader och får bara förlängas om det finns särskilda skäl och med högst två veckor i taget.

Ett kontaktförbud med villkor om fotboja får förlängas med högst tre månader i taget.

Om du vill att kontaktförbudet ska förlängas måste du ta kontakt med åklagaren i god tid innan tiden för kontaktförbud  går ut, så att åklagaren hinner pröva frågan igen och fatta beslut.

Överträdelse av kontaktförbud

En person som överträder ett kontaktförbud ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Ringa fall av överträdelser och sådana överträdelser som med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogade (till exempel om en pappa som har umgänge med barnet måste kontakta mamman för att barnet blivit sjukt) är inte straffbara. 

Den som överträder ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning döms för överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning till fängelse i högst två år.

Den som har meddelats ett kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet hindrar övervakningen döms för hindrande av elektronisk övervakning till böter eller fängelse i högst ett år. Du kan läsa mer om kontaktförbud på Åklagarmyndighetens webbplats.

Skyddade personuppgifter

Uppgifter i det svenska folkbokföringsregistret är offentliga. Men du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det innebär till exempel att ditt namn och din adress skyddas i folkbokföringsregistret. 

Du ansöker om att få skyddade personuppgifter hos Skatteverket. Det finns tre typer av skyddade personuppgifter som du kan ansöka om.

Sekretessmarkering

Detta innebär att adressuppgifterna inte får lämnas ut av myndigheter. Olika myndigheter har olika regler för utlämnande av uppgifter.

Skyddad folkbokföring

 Detta innebär att du förblir folkbokförd på din gamla adress

Fingerade personuppgifter

Detta innebär att du får ett nytt namn och personnummer. Det är viktigt att komma ihåg att göra ansökan innan du flyttar till ny adress. Annars  kommer den nya adressen in i systemen, och då kan den inte tas bort. Fingerade personuppgifter ansöker du om hos polisen.