Åtal

När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller om förundersökningen ska läggas ner. Åtal väcks om åklagaren tror att det går att få en fällande dom med den stödbevisning som finns. 

Åklagaren kan väcka åtal även om du inte längre vill medverka i utredningen. Det går alltså inte att ta tillbaka sin anmälan. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegång. Har du begärt skadestånd tas det också upp vid rättegången.

Om det saknas stödbevisning eller om stödbevisningen inte är tillräcklig läggs förundersökningen ner. Att förundersökningen läggs ned betyder inte att det inte begåtts brott utan att det inte finns tillräckligt med stödbevisning. Du kan då begära omprövning och/eller överprövning av beslutet att lägga ner förundersökningen. En sådan begäran lämnas till den åklagare som fattat beslut om att lägga ner.